LA CANCEL·LACIÓ DELS ANTECEDENTS PENALS

En aquest article parlarem de la cancel·lació dels antecedents penals. 

QUÈ SÓN ELS ANTECEDENTS PENALS? Quan una pesona és condemnada en sentència ferma per la comissió d’un delicte de qualsevol tipus, aquesta condemna s’inscriu al Registre Central de Penats i Rebels. En aquest registre s’inscriu la identificació del penat, el delicte, la pena imposada i la data de la sentència de condemna. A partir d’aquest moment, aquella persona té antecedents penals. 

Tota persona amb antecedents penals té dret a que aquest es cancel·lin. I és molt aconsellable sol·licitar la cancel·lació dels antecedents penals ja que així aquests ja no apareixeran en ningun lloc ni li comportaran conseqüències negatives com, per exemple, la no renovació del permís de residència.

Quins requisits exigeix la llei per a poder realitzar la cancel·lació dels antecedents penals? L’article 136 del Codi Penal els estableix:

  • Haver extingit la responsabilitat penal, és a dir, haver complert totes les penes imposades. 

  • Haver  transcorregut els següents terminis de temps sense haver tornat a delinquir:

 a) Sis mesos per a les penes lleus.

 b) Dos  anys per a les penes que no excedeixin de dotze mesos y les imposades per delictes imprudents.

 c) Tres anys per a les restants penes menys greus inferiors a tres anys.

 d) Cinc anys per a les restants penes menys greus iguals o superiors a tres anys.

 e) Deu anys per a les penes greus. 

SÓN PENES GREUS:

a) La  presó permanent revisable.

b) La presó superior a cinc anys.

c) La inhabilitació absoluta.

d) Les inhabilitacions especials per temps superior a cinc anys.

e) La suspensió de treball  o càrrec públic per temps superior a cinc anys.

f) La privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps superior a vuit anys.

g) La privació del dret a la tinença i port d’armes per temps superior a vuit anys.

h) La privació del dret a residir a determinats llocs o d’acudir a ells, per temps superior a cinc anys.  

i) La prohibició d’aproximar-se a la víctima o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps superior a cinc anys. 

j) La prohibició de comunicar-se amb la víctima o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps superior a cinc anys.

k) La privació de la pàtria potestat.

SÓN PENES MENYS GREUS:

a) La  presó de tres mesos fins a cinc anys.

b) Les inhabilitacions especials fins a cinc anys.

c) La suspensió de treball o càrrec públic fins a cinc anys. 

d) La privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors d’un any i un dia a vuit anys.

e) La privació del dret a la tinença i port d’armes de un any i un dia a vuit anys. 

f) Inhabilitació especial  per a l’exercici de la professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i epr a la tinença d’animals d’un any i un dia a cinc anys. 

g) La privació del dret a residir en determinats llocs o acudir a ells, per temps de sis mesos a cinc anys. 

h) La prohibició d’aproximar-se a la víctima o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps de sis mesos a cinc anys.

i) La prohibició de comunicar-se amb la víctima o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps de sis mesos a cinc anys.

j) La multa de més de tres mesos.

k) La multa proporcional, qualsevol que sigui la seva quantia, llevat del disposat a l’apartat 7 d’aquest article. 

l)  Els treballs en benefici de la comunitat de trenta un dies a un any.  

SÓN PENES LLEUS:

a) La privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors de tres mesos a un any. 

b) La privació del  dret a la tineça i port d’armes de tres mesos a un any. 

c) Inhabilitació especial  per a l’exercici de la professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d’animals de tres mesos a un any. 

d) La privació del dret a residir en determinats llocs o acudir a ells, per temps inferior a sis mesos. 

e) La prohibició d’aproximar-se a la víctima o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps d’un mes a menys de sis mesos.

f) La prohibició de comunicar-se amb la víctima o amb aquells dels seus familiars o altrs perosnes que determini el jutge o tribunal, per temps d’un mes a menys de sis mesos. 

g) La multa de fins a tres mesos.

h) La localització permanent d’un dia a tres mesos.

i) Els treballs en benefici de la comunitat de un a trenta dies. 

La  sol·licitut de cancel·lació dels antecedents penals haurà de ser resolta en un termini de 3 mesos des de la seva presentació. Si transcorreix aquest termini sense que s’hagi emès cap resolució sobre ell, s’entén que la cancel·lació ha estat concedida.

Des de ROCA ADVOCATS  ens encarreguem de tramitar d’inici a fi la sol·licitut de cancel·lació dels antecedents penals. Si està interessat, pot enviar un correu electrònic a laia@rocaadvocats.cat o posar-se en contacte amb nosaltres trucant al 616267015.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *