EL IMPAGAMENT DE PENSIONS

En aquest article parlarem sobre el impagament de pensions. 

Les pensions a les que ens referirem en aquest article són les pensions d’aliments i les pensions compensatòries. La pensió d’aliments és aquella que s’estableix a favor dels fills matrimonials o extramatrimonials (nascuts fora del matrimoni) i que té com a fi garantir que els progenitors compleixin amb la seva obligació de proporcionar-los tot allò que necessiten. D’altra banda, les pensions compensatòries són aquelles establertes a favor d’un cònjuge per a intentar corregir el perjudici econòmic que aquest a sofert després de la ruptura matrimonial.

impago pensiones

QUÈ PODEM FER DAVANT DEL IMPAGAMENT DE PENSIONS? Quan qui està obligat a pagar una pensió, alimentícia o compensatòria, establerta en resolució judicial, no compleixi amb el seu pagament, la persona a favor de qui estigui establerta aquella pensió (i que ha de rebre el pagament), té dret a reclamar el seu pagament ja sigui per la via civil o per la penal. En els dos casos, si la pensió està establerta a favor d’un menor d’edat, la reclamació judicial haurà de ser interposada pel progenitor que no hagi de pagar la pensió impagada.

 

1.- RECLAMACIÓ PER LA VIA CIVIL –  Aquesta reclamació consisteix en interposar una demanda d’execució civil sol·licitant que s’executi aquella sentència en la que es va establir la pensió impagada. Per a això es necessita Advocat i Procurador. Un cop interposada la demanda d’execució, s’haurà de dictar el corresponent Decret tramitant l’execució i, si no pagués voluntàriament l’import degut, s’iniciarà el procediment d’embargament de béns.

Amb aquest procés el que es pretén és iniciar el procediment d’embargament de béns sense buscar  cap sanció penal per a l’ex-cònjuge o ex parella que no paga voluntàriament.

2.- RECLAMACIÓ PER LA VIA PENAL – L’ impagament de pensions és un fet constitutiu de delicte i està regulat a l’article 227 del Codi Penal, el qual estableix:

“1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas”.

Per tant, per a que es produeixi la consumació d’aquest delicte és necessari, segons la jurisprudència consolidada del Tribunal Suprem, que es compleixin una sèrie de requisits:

  • Que existeixi una Sentència judicial ferma que obligui al pagament de la pensió.
  • Que el impagament de pensions sigui reiterat, durant dos mesos consecutius o quatre no consecutius.
  • Que existeixi dol per part de l’obligat al pagament – és a dir, que l’obligat al pagament no vulgui pagar (no que no pugui pagar, sinó que no vulgui). Aquest requisit és imprescindible per a que prosperi la reclamació per la via penal.

Es considera que no existeix dol quan l’obligat al pagament no té mitjans suficients per a fer front a aquest pagament, és a dir, quan es troba en una situació d’impossibilitat objectiva de fer front a la prestació deguda.

Aquest últim requisit queda exclòs davant de la denominada “pressió per deutes”, expressament prohibida per l’article 11 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de Nova York, de 19 de desembre de 1966 (“ningú serà empresonat per el sol fet de no poder complir una obligació contractual”), precepte que s’integra dins del nostre Ordenament Jurídic, conforme al que es disposa en els articles 10.2 y 96.1 de la Constitució. Així, no és possible sancionar conductes en base a l’article 227 CP en aquells casos de impossibilitat de compliment.

A ROCA ADVOCATS ens encarreguem de defensar els seus drets i els dels seus fills i actuem davant del impagament de pensions. Si està interessat o vol fer alguna consulta respecte a aquest tema, pot trucar al 616267015 o bé enviar un correu electrònic a laia@rocaadvocats.cat.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *