CONTRACTACIÓ D’EMPLEAT DE LA LLAR

 

En aquest post explicarem com fer la contractació d’un empleat de la llar.

Com a conseqüència de l’aprobació del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social (BOE de 31 de diciembre de 2012),  es van introduir una sèrie de modificacions en la configuración jurídica del Sistema Especial per a empleats de la llar.

Qui és empleat de la llar?

És empleat de la llar aquella persona que presta serveis retribuits en l’àmbit de la llar familiar i és empresar el titular de la llar familiar on es presten els serveis domèstics (si hi ha més d’una persona a la vivenda, ho és el seu titular) que no sigui persona jurídica o ETT.

L’objecte de la relació pot ésser:

  • Qualsevol tasca domèstica.
  • Direcció o cura de la llar.
  • Altres treballs: guardera, jardinería, conducció de behicles i anàlegs.

No són empleats de la llar aquells qui prestins erveis per amistat, benevolencia o bon veïnatge, ni els cuidadors professionals, ni els cuidadors no professionals familiars de persones dependents, ni els contractats a través d’empreses, ni els au pair.

Pot ésser una relació en exclusiva per a una llar familiar, en règim intern o extern, o per hores a diferents llars.

El contracte de treball

El contracte de treball d’un empleat de la llar pot celebrar-se per escrit o de paraula si és inferior a 4 setmanes. Però és millor formalitzar-lo per escrit ja que, en cas contrari i si dura més de 4 setmanes, es pressumeix indefinit i a jornada completa.

I pot ser indefinit o temporal, amb un periode màxim de proba de 2 mesos.

Jornada i festius

Jornada màxima: 40 hores setmanals.

Descansos:

– Entre dues jornades: al menys 12 hores, 10 hores si és empleat intern.

– Descans setmanal: 36 hores consecutives (incloses la tarda del dissabte o el matí del dilluns i el dia complet del diumenge).

– Empleat de la llar intern: 2 hores diàries pels àpats principals.

Festes i permisos: Estatut dels Treballadors

Vacances: 30 dies naturals, 15 dels quals almenys consecutius; si no hi ha acord, 15 dies els escull l’empresar i els altres 15 l’empleat, dos mesos abans de gaudir-los.

Retribució

Jornada completa: salari mínim interprofesional (SMI), 707,70 euros/mes al 2017, per 14 pagues.

Jornada inferior: a prorrata.

Treball extern per hores: 5,54 euros/hora

El pagament es pot fer en metàl·lic o a través d’entitats de crèdit.

Alta a la Seguretat Social

L’alta correspon a l’empresari, tant si treballa a temps complet o parcial en una llar, o en vàries a la vegada per hores.

Passos a seguir:

1er.- L’empresari ha d’anar a l’oficina més propera de la Tesoreria General de la Seguretat Social i omple el model TA.6-0138_HOGAR de sol·licitut del Código de Cuenta de Cotización o CCC en el Règim d’Empleats de la LLar.

Si el contracte és nou, l’empresari ha de donar d’ata a l’empleat en aquest règim, formalitzant el model TA.2/S-0138 i aportant el contracte o les seves dades i un compte bancari on carregar les cotitzacions.

Incumplir aquesta obligació és una infracció greu, sancionable amb una multa entre 626 i 6.250 euros, i la TGSS donarà d’alta a l’empleat de la llar des de la data d’inici de la relació, amb abonament de les cotitzacions amb recàrrec.

Excepció: si l’empleat de la llar treballa menys de 60 hores mensuals per empresar, ell mateix s’ocupa de la seva alta i demés obligacions amb la Seguretat Social, si ho acorda així amb els empresaris. Aquests, entreguen al treballador el rebut dels salaris i l’aportació que correspongui per les contingències comunes i professionals i l’empleat ingressa l’aportació propia i la d’aquells. I els empleats són responsables subsidiaris del pagament de quotes, per tant, poden sol·licitar la Baixa si finalitza la relació laboral.

Cotització

Les quotes les liquida directament la TGSS mitjançant el sistema de liquidació simlificada, a través de domiciliació bancària o càrrec en compte, a mes vençut.

Per calcular-a, el 2017 s’apliica el tipus de cotització del 26,50% per contingències comunes (22,10% a càrrec de l’empresari i  4,40% de l’empleat) i el 1,10% per contingències professionals (a càrrec de l’empresari), a la següent base de cotització:

Retribució                                              Base cotizació

Fins 188,61€/mes                                     161,29€/mes

Des de 188,62€/mes fins a 294,60€/mes    266,84€/mes

Des de 294,61 €/mes fins a 400,80 €/mes  372,39€/mes

Des de 400,81€/mes fins a 506,80 €/mes   477,96€/mes

Des de 506,81€/mes fins a 612,90 €/mes   583,52€/mes

Des de 612,91€/mes fins a 718,20€/mes    689,09€/mes

Des de 718,21€/mes fins a 825,65 €/mes   825,60€/mes

Des de 825,66€/mes                                  862,44€/mes

A l’aportació empresarial per contingències comunes se li aplica una reducció del 20%, que pot ampliar-se fins al 45% per a families nombroses.

Prestacions de la Seguretat Social

Els empleats de la llar tenen dret a totes les prestacions del Règim General de la Seguretat Social, llevat de l’atur. I l’entitat gestora abona el subsidi per incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral a partir del 9è dia de la baxa, del 4rt al 9è els abona l’empresari.

Tampoc poden acudir al FOGASA.

Baixa de la Seguretat Social.

Com en el Règim General, la sol·licita l’empresari dins dels 6 dies naturals següents al cessament en el treball, davant de l’oficina de la TGSS o per via telemática, en el model TA.2/S-0138.

Ara bé, si l’empleat treballa menys de 60 hores mensuales per cada empresari, pot sol·licitar-la tant l’empleat com l’empresari.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *