EL TESTAMENT HOLÒGRAF

 

En aquest article farem referència al testament hològraf des de la perspectiva de la legislació vigent a Catalunya.

En la situació de pandèmia per COVID-19 en la que ens trobem actualment, moltes persones poden veure’s en la necessitat de voler fer atorgar testament per regular la seva successió. Tanmateix, ens trobem amb el problema de que, a causa de l’establiment de l’estat d’alarma, les notaries presten serveis mínims i només per assumptes urgents, no essent-ho l’atorgament de testament. A part, els ciutadans no es poden desplaçar fins la notaria pel confinament. Llavors, l’opció que queda es la d’atorgar testament hològraf.

El testament hològraf està regulat en el Llibre IV del Codi de Dret Civil de Catalunya. En ell es recullen dues formes de testament: el notaria i l’hològraf. Aquesta normativa prohibeix expressament, a diferència de l’establert al Codi Civil Español, els testaments atorgats davant de testimonis, és a dir, a Catalunya s’han suprimit els testaments especials (el testament atorgat en perill de mort, l’atorgat en cas d’epidèmia i el testament militar). Per tant, des de que es va aprovar el Llibre IV del Codi de Dret Civil de Catalunya es va prohibir l’atorgament davant de testimonis.

Per tant, a Catalunya a l’hora de regular la nostra successió tenim dues opcions: el testament notarial o l’hològraf. Dins del testament notaria, hi ha dos tipus: l’obert i el tancat.

Els testaments notarials són els que ofereixen més seguretat jurídica ja que intervé un fedatari públic (el notari) que realitza un judici de capacitat de la persona atorgant i perquè s’inscriuen al Registre d’Actes d’Última Voluntat i, per tant, es deixa constància del seu atorgament. I quan el testador mor, s’acut a aquest registre per poder saber si ha atorgat testament o no i, en cas afirmatiu, davant de quin notari, on anirem a sol·licitar una còpia i iniciarem el procediment d’acceptació d’herència.

El testament hològraf no necessita la presència de notari ni de testimonis , però per poder atorgar-se vàlidament s’han de complir uns requisits i s’ha de realitzar un procediment en el que s’autentifica el seu contingut i la seva validesa.

Quines són les característiques o requisits del testament hològraf?

– S’atorga de forma escrita pel testador (del seu puny i lletra).

– Ha d’estar signat pel testador en totes les seves fulles.

– Ha de constar el lloc i data del seu atorgament.

– El pot realitzar qualsevol persona en qualsevol moment.

– No cal que es redacti amb llenguatge tècnic ja que, com més clar sigui, més fàcil serà després interpretar la voluntat del testador.

– És recomanable que s’hi especifiquin una sèrie de dades:

  • Nom complet del testador.
  • DNI del testador.
  • Lloc de naixement del testador.
  • Si el testador no és d’origen català (nascuts a Catalunya), hauria de dir que viu aquí des de fa més de 10 anys per a que no hi hagin dubte de que el testador té el veïnatge civil català i, per tant, se li aplica la llei catalana.
  • Estat civil del testador.
  • Si el testador té pares i si estan vius, amb el seu nom complet i demés dades.
  • Si el testador té fills i si estan vius, amb el seu nom complet i demés dades.
  • Com vol el testador que els seus béns es distribueixin en el moment de la seva mort.

Si el testament hològraf compleix aquests requisits, és vàlid i regirà la successió del testador i revocarà els anteriors testaments que s’hagin realitzat, encara que siguin testaments notarials.

El testament hològraf no s’inscriu a cap registre públic, quedarà a casa del testador. Per això, si el testador el fa, és aconsellable que ho comuniqui a les persones properes a ell així com que és la seva voluntat que es respecti el disposat en ell en el moment de la seva mort, sobretot en els moments de pandèmia en els que ens trobem actualment.

Quin és el procediment per validar el testament hològraf?

Un cop es produeixi la mort del testador, s’obrirà la seva successió. Si s’ha atorgat únicament testament hològraf o l’últim que s’ha atorgat és l’hològraf, les persones interessades hauran d’anar a un notari amb el document del testament per a que aquest faci el judici d’autenticitat d’aquest testament: verificarà que el testament és autèntic i que va ser escrit efectivament pel testador (pot fins i tot fer servir pericials cal·ligràfiques per a certificar-ho). Els familiars tenen un termini de 4 anys des de la mort del testador per portar el testament hològraf davant de notari. Un cop fet això, el notari dictarà una acta que es protocol·litzarà. Els familiars tenen un termini de 6 mesos des de que es fa aquesta acta per protocol·litzar-la junt amb el testament hològraf i elevar-lo a públic.

Si els familiars es salten algun d’aquests dos terminis, el testament caducarà i no tindrà efecte i llavors la successió del causant es regirà per l’últim testament anterior a l’hològraf, si n’hi ha algun, i si no n’hi ha cap, per les disposicions legalment establertes.

Aquests són els terminis establerts a Catalunya segons la legislació vigent. El testament hològraf també pot atorgar-se en altres comunitats autònomes, però els terminis temporals variaran segons la respectiva legislació vigent.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *