LA DIVISIÓ DE LA COSA COMUNA I EL DRET D’ÚS

En aquest article explicarem què hem de fer en el cas en què es doni una controvèrsia entre la divisió de la cosa comuna i el dret d’ús existent sobre aquella cosa de la que es pretén la seva divisió. 

És molt freqüent que moltes parelles comprin conjuntament una vivienda que constituirà el seu domicili habitual i conjugal. Així doncs, la propietat d’aquella vivenda serà de cotitularitat entre els dos membres de la parella. Però, què passa si posteriorment la parella es divorcia i a la sentència de divorci s’atribueix l’ús de la vivienda a només un dels membres de la parella, és a dir, a només un dels propietaris?

En aquest cas, hem de diferenciar les diferents posicions en què es troben els copropietaris:

  • Per una banda, tenim al copropietari al qual s’ha atribuït l’ús de la vivenda i que, per tant, té reconegut un dret d’ús sobre ella.
  • Per altra banda, hi ha el copropietari que no té reconegut el dret d’ús i que, per tant, no pot residir ni disfrutar d’aquella vivenda encara que és cotitular d’ella.

Què podem fer si som el copropietari que no té el dret d’ús sobre la cosa y no volem continuar en la copropietat d’aquella vivenda= El que hem de fer és presentar una demanda sol·licitant la divisió de la cosa comuna basant-nos en l’article 400 del Codi Civil que disposa que “ningun copropietari està obligat a permanèixer en la comunitat. Cada un d’ells podrà demanar en qualsevol moment que es divideixi la cosa comuna”. Si bé, aquest dret a obtenir la divisió de la cosa comuna té com a excepció el cas en què existeixi un pacte entre els copropietaris, el qual no pot ser superior a 10 anys.

Un cop la demanda hagi estat admesa pel Jutjat, es donarà trasllat d’ella a la part demandanda per a que presenti el seu escrit d’oposició o contestació. Un cop presentar aquest escrit, es convocarà a les parts a un acte d’audiència prèvia i, posteriorment, a l’acte del judici. I en cas de que la sentència que es dicti estimi la demanda i declari la divisiño de la cosa comuna, es procedirà a la subhasta judicial d’aquesta. I l’import que s’obtingui amb la subhasta es repartirà per parts iguals entre els copropietaris, prèvia deducció de les despeses o cargues existents sobre la cosa. 

Davant d’aquesta situació, què pot fer el copropietari que té reconegut el dret d’ús? El queha de fer és, en primer lloc, contestar la demanda al·legant l’existència del seu dret d’ús i sol·licitant el seu manteniment en base a la jurisprudència existent:

La Sentència del Tribunal Suprem (Sala 1ª) de data 27 de febrer de 2012 en aplicació de la doctrina d’aquesta sala en el mateniment del dret d’ús disposa:

El cónyuge titular del derecho de propiedad de la vivienda puede venderla o cederla a un tercero una vez dictada la sentencia en el procedimiento matrimonial. Puede ocurrir también que se trate de una vivienda en copropiedad de ambos cónyuges y que uno de ellos ejerza la acción de división. En estos casos, esta Sala ha venido sosteniendo que el derecho del cónyuge titular es oponible a los terceros, que hayan adquirido directamente del propietario único, o en la subasta consiguiente a la acción de división (ver SSTS de 27 diciembre 1999 , 4 diciembre 2000 , 28 marzo 2003 y 8 mayo 2006 , entre otras). Las razones se encuentran en la protección de la familia y de la vivienda, y se basan en la buena fe en las relaciones entre cónyuges o ex cónyuges”.

La Sentència de l’Audiència Provincial de Lleó (Secció 2ª) de 5 de març de 2014 disposa:

La existencia de la comunidad no afecta a la subsistencia del derecho de uso, y el contador no tenia necesidad de hacer pronunciamiento alguno al respecto, pues es lo cierto, como señala la STS de 27 de junio de 2007, con cita de la sentencia de 27 de diciembre de 1999 , que aún en el supuesto de ejercicio de la acción de división de la comunidad el derecho de uso se mantiene indemne (..) y una eventual venta de la cosa en subasta pública debe garantizar la subsistencia de aquella medida, que sólo puede ser modificada por la voluntad de los interesados, o por decisión judicial adoptada por el órgano jurisdiccional competente en relación con el proceso matrimonial en que se acordó”.

La Sentència del Tribunal Suprem de 27 de desembre de 1999, a la que es refereixen les dues sentències anteriors, estableix:

la cesación de la comunidad no afecta a la subsistencia del derecho de uso (cualquiera que sea su naturaleza) que corresponde al otro cotitular, ex-cónyuge, en virtud de la sentencia de divorcio. Por lo tanto, el derecho de uso se mantiene indemne y una eventual venta de la cosa en subasta pública debe garantizar la subsistencia de aquella medida”.

L’Audiència Provincial de Barcelona (Secció 12) en la seva Sentència de 11 de febrer de 2010 va disposar:

En conclusión, debe desestimarse esta alegación y estimarse parcialmente el motivo en el sentido de respetar el derecho de habitación de la madre de la apelante, razón por la que debe estimarse parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 17 de noviembre de 2008, dictada por el Ilmo. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de Barcelona , revocándose parcialmente la misma en el sentido de que la división de la cosa común deberá respetar el derecho de habitación que sobre la vivienda tiene Doña Adoracion, así como el derecho de uso que se concede a la demandada, precisándose que el derecho de uso sólo y exclusivamente a la madre mientras las hijas estén bajo su guarda y custodia. Se desestima la impugnación formulada por el actor.”

La Sentència del Tribunal Suprem, Sala 1ª, del CIvil, de 3 de desembre de 2008, nº 1123/2008, en relació a un cas en el que es va atribuir l’ús del domicili familiar a la dona en virtut de conveni regulador, disposa:

Es jurisprudencia constante de esta Sala, que se mantiene el derecho de uso sobre la vivienda a pesar de la división de la cosa común; la persona a quien dicho uso se atribuyó en la sentencia de separación o divorcio tiene un título que puede oponer a los terceros adquirentes mientras subsista la situación que dio lugar a la atribución de dicho uso. La doctrina reiterada de esta Sala al abordar supuestos análogos al presente sostiene la posibilidad de ejercicio de la acción de división si bien garantizando la continuidad del derecho de uso que pudiera corresponder en exclusiva a uno de los partícipes”. Si bien el cotitular dominical puede pedir la división de la cosa común mediante el ejercicio de la acción procesal, la cesación de la comunidad no afecta a la subsistencia del derecho de uso (cualquiera que sea su naturaleza) que corresponde al otro cotitular, ex-cónyuge, en virtud de la sentencia de divorcio. Por lo tanto, el derecho de uso se mantiene indemne (..) y una eventual venta de la cosa en subasta pública debe garantizar la subsistencia de aquella medida, que sólo puede ser modificada por la voluntad de los interesados, o por decisión judicial adoptada por el órgano jurisdiccional competente en relación con el proceso matrimonial en que se acordó» “.

Per tot això, podem concloure que és possible la divisió de la cosa comuna sobre la que existeixi un dret d’ús, però s’ha de mantenir aquest dret per un període de temps que ha de ser establert en la sentència que declari la divisió de la cosa comuna.

A ROCA ADVOCATS ens encarreguem de defensar els seus interessos tant si és el copropietari que té atribuït un dret d’ús sobre la cosa comuna com si és el copropietari que vol demanar la divisió de la cosa comuna.

2 thoughts on “LA DIVISIÓ DE LA COSA COMUNA I EL DRET D’ÚS

    • Hola Santi. El dret d’ús es mantindria i seria oposable davant del copropietari que insta la divisió de la cosa comuna i també davant del tercer que adquireix el bé en subhasta pública. Gràcies pel seu comentari i perdoni per la tardança en respondre, espero que li hagi servit d’ajuda.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *